© IMBS - August 2011 contact : laurence.seidel@chu.ulg.ac.be 
 
 
CONSTITUTION OF THE SOCIETY
Dutch version

 
 

”ADOLPHE QUETELET VERENIGING”
in ‘t Frans: “SOCIETE ADOLPHE QUETELET”
Vereniging zonder winstoogmerk

Identificatienummer 7/53

Ondernemingsnummer 0410.545.471

 

Op de Buitengewone algemene vergadering van 21 maart 2011 werd, met eenparigheid van stemmen de zetel van de vereniging verplaatst van Brussel naar 3590 Diepenbeek, Agoralaan - Gebouw D, Universiteit Hasselt en werd de tekst van de statuten van de vereniging aangepast en integraal vervangen als volgt:

A. Benaming, zetel, doelstelling en duur

Art. 1. Benaming.

De “Adolphe Quetelet Vereniging” is een vereniging zonder winstoogmerk. Zij werd gesticht op 3 december 1952 en is de Belgische sectie van “The International Biometric Society”.

Zij wordt hierna ook kortweg ‘de Vereniging’ genoemd.

Doel.

De vereniging beoogt de ontwikkeling van de kwantitatieve biologie in al haar brede aspecten. Zij kan haar doel slechts wijzigen, mits naleving van artikel 8 van de vzw-Wet.

Zetel.

De zetel van de vereniging is gevestigd aan de Universiteit Hasselt, Agoralaan - Gebouw D, 3590 Diepenbeek in het gerechtelijk arrondissement Hasselt.

De zetel kan overgebracht worden naar een willekeurige andere plaats door een beslissing van de Algemene Vergadering.

Duur.

De vzw is opgericht voor onbepaalde duur.

 

B. De leden van de vereniging

 

Art. 2. De vereniging telt reguliere leden (in het Frans: ‘membres titulaires’), gepensioneerde leden, institutionele en corporatieve leden en studentenleden. Zij kan ook ereleden tellen.

De effectieve leden bestaan uit de reguliere leden, gepensioneerde leden en ereleden.

Art. 3. Om lid te zijn, moet men zijn woonplaats in Belgie hebben en lid zijn van The International Biometric Society, voorgedragen worden door minstens éen lid van de Adolphe Quetelet Vereniging en aanvaard zijn door haar raad van bestuur.

Er mogen niet minder dan tien effectieve leden zijn. Enkel de effectieve leden nemen stemgerechtigd deel aan de algemene vergadering.

Art. 4. De toetreding van reguliere leden, gepensioneerde leden, institutionele en corporatieve leden en studentenleden gebeurt volgens de hierna beschreven procedure:

De kandidaturen worden voorgesteld aan de raad van bestuur na ontvangst van een geschreven aanvraag tot toetreding, getekend door minstens éen effectief lid. De raad van bestuur doet uitspraak op basis van een meerderheid over de ontvangen toetredingsaanvragen en onderwerpt ze ter bekrachtiging aan de statutaire algemene vergadering bij tweederde meerderheid van stemmen der aanwezige en vertegenwoordigde leden.

Art. 5. Het bedrag van het lidgeld van de reguliere leden, geassocieerde leden institutionele en corporatieve leden en studentenleden wordt elk jaar vastgelegd door de algemene vergadering. Het lidgeld is minstens gelijk aan het lidgeld van de The International Biometric Society en maximaal gelijk aan 150,- euro voor reguliere leden, gepensioneerde leden en studentenleden.

Het lidgeld van de Adolphe Quetelet Vereniging  omvat het lidgeld van The International Biometric Society en dekt het elektronische abonnement op het tijdschrift ‘Biometrics’ en 'Jabes' evenals de ‘Biometric Bulletin’.

De institutionele en corporatieve leden duiden 1 persoon in hun midden aan die op zijn of haar naam van alle voordelen van een regulier lid kan genieten en voor de toepassing van deze statuten ook als regulier lid dient beschouwd te worden.

De institutionele en corporatieve leden genieten bovendien nog de speciale voordelen die The International Biometric Society aan deze leden toekent.

 

Art. 6. Men verliest het lidmaatschap van de vereniging:

- door ontslag, waarbij men het lidgeld voor het lopende jaar schuldig blijft,

- door schrapping omwille van het niet betalen van het lidgeld of omwille van ernstige redenen.

De schrapping omwille van ernstige redenen wordt uitgesproken, op voorstel van de raad van bestuur, door de algemene vergadering bij geheime stemming en met tweederde (2/3de) meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde leden; er is geen beroep mogelijk.

Art. 7. De titel van erelid van de Adolphe Quetelet Vereniging kan toegekend worden door de algemene vergadering aan personen die, door hun werk of hun steun, een buitengewone bijdrage geleverd hebben tot de realisatie van het doel van de vereniging. De titel van erelid wordt toegekend op voorstel van de raad van bestuur, door de algemene vergadering bij geheime stemming en met tweederde (2/3de) meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde leden.

 C. Middelen van de vereniging

Art. 8. De middelen van de vereniging bestaan uit:

1. De lidgelden van haar leden.

2. De schenkingen, (hand)giften en legaten.

3. De subsidies die haar zouden kunnen worden toegekend.

4. De inkomsten ten uitzonderlijke titel voortkomende uit activiteiten van de vereniging, zoals verkoop van rapporten, inschrijfkosten voor congressen, etc., inkomsten van goederen en waarden van welke aard ook.

D. De organen van de vereniging

 

Art. 9. De organen van de vereniging zijn:

1. De algemene vergadering

2. De raad van bestuur.

D1. Algemene vergadering

Art. 10. De algemene vergadering bestaat uit de verzameling van reguliere leden, geassocieerde leden, institutionele en corporatieve leden, ereleden en studentenleden. Alleen effectieve leden hebben stemrecht en zijn verkiesbaar. De beslissingen, genomen conform de statuten, zijn bindend. Zij verbinden alle leden.

Tot haar bevoegdheid behoren:

a. De wijziging van de statuten

b. De benoeming en afzetting van de bestuurders

c. De kwijting aan de bestuurders

d. De goedkeuring van de begroting en van de rekeningen

e. De vastlegging van het jaarlijks lidgeld, met inachtname van het in deze statuten bepaalde minimum- en maximumbedrag.

f. De ontbinding van de vereniging

g. De toetreding en uitsluiting van een lid van de vereniging

h. Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Hetgeen niet door de wet of de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering werd toegewezen, valt onder de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Art. 11. Er moet minstens eenmaal per jaar een algemene vergadering worden gehouden (de ‘jaarvergade-ring’).

De jaarvergadering heeft plaats uiterlijk binnen de drie maanden die volgen op de afsluiting van het boekjaar. Zij neemt kennis van de diverse activiteiten van het voorbije boekjaar evenals van het verslag van de raad van bestuur.

De algemene vergadering kan tevens in buitengewone zitting bijeenkomen zo vaak als het belang van de vzw dat vereist. Zij moet worden bijeengroepen van zodra minstens één vijfde (1/5de) van de reguliere leden dit schriftelijk aanvraagt. In dat geval, wordt de vergadering bijeengeroepen binnen de dertig dagen.

De leden worden minstens acht dagen voor datum opgeroepen tot de algemene vergadering. De oproep vermeldt ook de agenda van de vergadering. Elk lid kan zich laten vertegenwoordigen door een effectief lid. Deze laatste kan echter niet meer dan twee leden vertegenwoordigen.

Stemrecht / Beslissingsquorum.

Zoals elders in de statuten reeds bepaald, zijn enkel de effectieve leden stemgerechtigd.

Op de algemene vergadering heeft ieder effectief lid een gelijk stemrecht en worden de besluiten genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen waarin de wet of onderhavige statuten anders bepalen.

Bij het nemen van besluiten mag niet van de agenda worden afgeweken, tenzij de statuten zulks uitdrukkelijk toelaten.

De besluiten van de algemene vergadering worden genotuleerd door de secretaris en in een register van processen-verbaal opgenomen. De notulen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering.

Het register wordt op de maatschappelijke zetel bewaard door de zorgen van de secretaris van de raad van bestuur. Ze worden getekend door de Voorzitter en de secretaris.

Voor wat de statutenwijzigingen betreft, bepaalt de wet bijzondere aanwezigheids- en beslissingsquora (zie onder meer artikel 8 en artikel 20 vzw-Wet).

D2. Raad van bestuur

Art. 12. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit:

a. Verkozen leden (8), zijnde een voorzitter, een ondervoorzitter en zes gewone leden verkozen onder de effectieve leden.

b. Leden van rechtswege (ex-officio), te weten de leden van de vereniging die leden voor het leven zouden zijn of leden van de raad van The International Biometric Society en die wensen deel te nemen aan het bestuur van de vereniging.

De betrokken leden moeten in België wonen, meerderjarig zijn, en genieten van hun burgerlijke en politieke rechten.

Art.  13. De voorzitter en de ondervoorzitter worden verkozen voor een periode van twee jaar en de voorzitter kan pas herkozen worden in deze hoedanigheid na een tussenperiode van zes jaar. De voorzitter en de ondervoorzitter zullen gekozen worden uit verschillende taalgroepen. Voor elk van deze functies zal een wisseling tussen de Franstalige en Nederlandstalige taalgroep worden nageleefd.

De acht leden van de raad worden verkozen voor de duur van vier jaar en vier leden zijn elke 2 jaar hernieuwbaar. Een minimale vertegenwoordiging van 3 leden uit elke taalgroep is vereist.

Art. 14. De raad van bestuur, met uitzondering van de ex-officio leden, wordt verkozen door de algemene vergadering. Alle stemgerechtigde leden worden via een persoonlijke brief opgeroepen met aanduiding van de voorstellen op de agenda.

De kandidaturen moeten schriftelijk worden ingediend, minstens twee maand voor de algemene vergadering.

De verkiezing vindt plaats door middel van een geheime stemming. De modaliteiten van de stemming worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

Art. 14bis. De raad van bestuur duidt elk jaar binnen haar schoot een secretaris en een schatbewaarder aan, die samen met de voorzitter en de ondervoorzitter het Bureau vormen.

Art. 15. Als de plaats van een bestuurder vacant wordt in de loop van het jaar, voorziet de raad in een voorlopige vervanging van het uittredend lid.

Er wordt overgegaan tot een definitieve vervanging op de eerste algemene vergadering volgend op deze vacature. Het vervangend lid voltooit het voorziene mandaat van zijn voorganger.

Art. 16. Intern bestuur.

De raad van bestuur bestuurt de vereniging. Zij heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van bestuur te verrichten, in het bijzonder ook deze in relatie tot The International Biometric Society, met uitzondering van die bevoegdheden die de wet of onderhavige statuten uitdrukkelijk toekennen aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur heeft het recht te oordelen over de toetredingsaanvragen van nieuwe leden (regulier, institutioneel, corporatief, geassocieerd en studenten-leden) die haar worden toegestuurd in de loop van het jaar.

De beslissingen worden evenwel onderworpen aan de jaarlijkse statutaire algemene vergadering voor definitieve bekrachtiging (zie hierboven).

De raad van bestuur draagt met name de volgende bevoegdheden, zonder exhaustief te zijn: zij beheert de goederen van de vereniging, aanvaardt de legaten en schenkingen, maakt de jaarrekening op, beveelt het nazicht van de rekeningen, roept de algemene verrgaderingen samen, voert haar besluiten uit en rapporteert jaarlijks haar activiteiten aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur komt samen op vraag van de voorzitter wanneer deze het nuttig acht of wanneer drie van haar leden er de wens toe uitdrukken. Op uitdrukkelijke vraag van deze laatsten, zal de bijeenkomst plaats vinden binnen de veertien dagen na hun verzoek daartoe.

Aanwezigheids- en beslissingsquorum.

De besluiten zijn slechts geldig wanneer de meerderheid van de leden aanwezig is. De besluiten worden echter geldig genomen op een tweede vergadering, opgeroepen voor hetzelfde onderwerp, wat ook het aantal aanwezige leden weze.

De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen met de meerderheid van zijn leden.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt doorslaggevend.

De besluiten van de Raad Van Bestuur worden in een register van processen-verbaal opgenomen. Dit register wordt op de maatschappelijke zetel bewaard en ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de Raad van Bestuur bij de volgende vergadering. Ze worden getekend door de Voorzitter en de secretaris.

Art. 17. Vertegenwoordiging (naar derden toe).

De voorzitter en de secretaris, gezamenlijk, vertegenwoordigen de vzw in en buiten rechte. Zij doen dit, zonder zich te moeten verantwoorden aan derden door een voorafgaande beslilssing uitgaande van de algemene vegadering of de raad van bestuur.

De gewone lopende correspondentie wordt zonder onderscheid ondertekend door de voorzitter, de secretaris of de schatbewaarder.

E. Begroting en rekeningen

 

Art. 18. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Art. 19. Ieder jaar en ten laatste tegen de datum voorzien voor de jaarvergadering, legt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar, opgemaakt overeenkomstig de vzw-wet, alsook de begroting van het volgende boekjaar, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan twee verificateurs van de rekeningen aanduiden.

Art. 20. De boekhoudkundige stukken worden gezamenlijk ondertekend door de voorzitter en de schatbewaarder.

F. Over de ontbinding en vereffening

 

Art. 21. In het geval van vrijwillige ontbinding, duidt de algemene vergadering één of twee vereffenaren aan en bepaalt hun bevoegdheid.

Art. 22. In alle gevallen van gerechtelijke of vrijwillige ontbinding, op welk ogenblik en voor welke reden deze zich ook moge voordoen, zal het actief dat overblijft na het vereffenen van de schulden en aanzuiveren van de lasten, worden overgemaakt aan een werk dat zoveel mogelijk een analoog doel en onderwerp heeft als dat van de huidige vereniging.

Dit werk zal aangeduid worden door de algemene vergadering, of desgevallend door de vereffenaren.

G. Statutenwijzigingen

Art.  23. De huidige statuten kunnen gewijzigd worden tijdens de algemene vergadering op voorstel van de raad of wanneer de vraag schriftelijk wordt gesteld door minstens één vijfde (1/5de) van de reguliere leden van de vereniging, door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter.

De bepalingen van de vzw-wet dienen daarbij nageleefd te worden, onder voorbehoud van strengere bepalingen in huidige statuten.

H. Slotbepalingen

 

Art. 24. - Deze statuten zijn opgesteld in het Nederlands en in het Frans; beide teksten zijn gelijkwaardig.

De vrijheid bij het gebruik der talen wordt gewaarborgd in de schoot van de Vereniging. De mededelingen, tussenkomsten en gedachtenwisselingen bij de bijeenkomsten, en alle publicaties van de Vereniging worden in één van de nationale talen gesteld, of in het Engels. De uitnodigingen en de agenda van de Algemene Vergadering worden in het Nederlands en in het Frans opgesteld.

Art. 25.  – Voor alles wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de huidige statuten,blijft de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, van toepassing.